Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie cycledenis.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.cycledenis.pl

Sprzedającym jest sklep internetowy działający pod adresem www.ebike.com.pl prowadzony jest przez firmę COCI E-MOTION Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. NIP 1132996333, REGON 38302719500000, KRS 0000779764, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48 538 684 116,

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@cycledenis.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ebike.com.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć Zamówienie.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ebike.com.pl.
 2. Sklep Internetowy www.cycledenis.pl prowadzi sprzedaż rowerów elektrycznych oraz części do rowerów elektrycznych za pośrednictwem sieci www.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Ceny Towarów na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Towarów do Klienta.
 3. O kosztach wysyłki Towaru Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Informacje o kosztach wysyłki Towaru są także podane zakładce Czas i koszt dostawy.
 4. Zamówienia realizowane są przez stronę www.ebike.com.pl
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 § 3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.
 9. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub zostanie dostarczona w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail kupującego. W tym celu powinien zamieścić stosowną informację w rubryce Dodatkowe informacje znajdującej się w Formularzu zamówienia. Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia. Firma COCI E-MOTION Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku VAT.

§ 4 Formy płatności za Towar

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następującą formę płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatności online, przy użyciu kart płatniczych Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, przelewem elektronicznym w systemie płatności Shoper. (Patrz zakładka Formy płatności)
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 5 Realizacja zamówień

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Termin realizacji przez Sklep wysyłki zakupionego Towaru wynosi do 5 dni roboczych.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na Towar przez Klienta w dzień wolny od pracy termin jego realizacji rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 5. W przypadku okresowej przerwy w działaniu Sklepu (informacja o przerwie będzie zamieszczona na stronie głównej Sklepu) termin realizacji złożonego przez Klienta zamówienia na Towar rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym po zakończeniu przerwy.
 6. Dostawa Towaru do klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Czas i koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 7. Sklep www.cycledenis.pl nie realizuje odbiorów osobistych i wysyłek za pobraniem.
 8. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru: dostawa własna sprzedającego, przesyłka kurierska za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich po wcześniejszym dokonaniu płatności w systemie płatności Shoper.
 9. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 21 dni.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek Towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Usługodawcę do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu Umowy sprzedaży.
 2. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych od objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5 § 6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone: pisemnie na adres: COCI E-MOTION Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cycledenis.pl
 3. Złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prowadzi do uznania Umowy Sprzedaży za niezawartą.
 4. Zwrot Towaru jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy opakowanie i towar nie zostały uszkodzone, użyte lub zniszczone.
 5. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta poprzez przesłanie Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanej przesyłki kurierskiej na adres: COCI E-MOTION Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa.
 6.  Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Usługodawca nie zwraca kosztów zwrotu Towaru, o których mowa w punkcie 5 § 6.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym – Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu (nierzetelny opis produktu) ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: COCI E-MOTION Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cycledenis.pl
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji (nierzetelny opis produktu) wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe ze względu na wyczerpanie asortymentu Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w Sklepie Towary do wyboru.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Usługodawcy na adres COCI E-MOTION Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa.
 6. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem, chyba że taka forma realizacji reklamacji zostanie ustalenia wcześniej między Usługodawcą a Klientem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 3. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Podanie danych nieprawidłowych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania: - w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku Złóż zamówienie. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych przez edycję profilu konta; - weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@cycledenis.pl.
 5. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Treść zawieranej Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 7. Informacje o plikach cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ważności oraz unikalny numer. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

§ 9 Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu postępowania cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
 2. 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 538 684 116

Email: info@cycledenis.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl